Skip to main content

CETA: OPPORTUNITEITEN VOOR BELGISCHE ONDERNEMINGEN

INLEIDING

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) – in het Nederlands: de « Brede Economische en Handelsovereenkomst » (BEHO) – is een uitgebreid handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Canada.

Het CETA werd ondertekend op 30 oktober 2016 tussen Canada, de EU en haar lidstaten. Het akkoord is bedoeld om de uitwisselingen van goederen en diensten tussen de EU en Canada te vergemakkelijken en om die handelsuitwisselingen te reguleren met gemeenschappelijke regels.

Het akkoord bevat bepalingen met betrekking tot:

 • de toegang tot de goederenmarkt (afschaffing van 99% van de douanetarieven en preferentiële oorsprongsregels)
 • de markttoegang voor diensten;
 • de markttoegang voor investeringen en overheidsopdrachten;
 • de intellectuele eigendomsrechten;
 • de sanitaire en fytosanitaire maatregelen;
 • de duurzame ontwikkeling;
 • de samenwerking op het vlak van regelgeving;
 • de wederzijdse erkenning;
 • het vergemakkelijken van de uitwisselingen;
 • de samenwerking op het vlak van grondstoffen;
 • de geschillenbeslechting en de technische handelsbelemmeringen.

Op de website van de Raad van de EU vindt u de volledige tekst van het akkoord, alsook het begeleidende gezamenlijke uitleggingsinstrument (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13541-2016-INIT/nl/pdf – https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156062.pdf).

(Bron: FOD Economie)

VOORDELEN VAN CETA VOOR BELGIË

De mogelijkheden die het CETA aan België geeft, worden samengevat in de Belgium factsheet(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154775.pdf)

(Bron: FOD Economie)

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN CANADA

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bedragen de Canadese uitgaven voor overheidsopdrachten (goederen en diensten samen) 33% van de totale uitgaven van de federale overheid, of iets meer dan 13% van het BBP van Canada.

CETA verleent aan ondernemingen van de EU niet alleen toegang tot de overheidsopdrachten van departementen en ministeries van de federale overheid, maar ook tot deze van de provincies en territoria.

De drempelbedragen voor overheidsopdrachten worden uitgedrukt, zowel in de lokale munteenheid van het land van de onderneming die wenst deel te nemen, als in een IMF-reserve, Bijzondere Trekkingsrechten (“SDR’s [Special Drawing Rights]), genaamd. Aangezien de CETA-drempelbedragen worden uitgedrukt in SDR’s, worden de drempels tweejaarlijks aangepast om rekening te houden met de schommelingen in de wisselkoers tussen de Canadese dollar en de SDR.

Global Affairs Canada heeft de minimale drempelwaarden die van toepassing zijn op instanties van de centrale overheid, in Canadese dollar berekend, voor de periode van twee jaar, van 1 januari 2020 tot 31 december 2021 (alle bedragen onder voorbehoud van aanpassing wegens de Covid-pandemie).

Ondernemingen die geïnteresseerd zijn om, via CETA, een opdracht aan te gaan met de Canadese overheid, moeten, eerst en vooral, de regels en vereisten die momenteel afzonderlijk zijn vastgelegd door de federale en provinciale overheden perfect onder de knie krijgen. Een van de grootste belemmeringen voor de toegang tot CETA-opportuniteiten is het gebrek aan kennis over beschikbare opportuniteiten en procesmethodes.

Hierna volgt een kort overzicht van hoe u het best te werk kunt gaan.

CONTRACTEREN MET DE FEDERALE OVERHEID

Op federaal niveau zijn de mogelijkheden, op het gebied van overheidsopdrachten, verzameld en beschikbaar op www.Buyandsell.gc.ca/tenders .

Deze website verstrekt gratis informatie over alle vroegere en huidige aanbestedingsopportuniteiten bij de Canadese federale overheid. Het portaal informeert of een specifieke aanbestedingsmogelijkheid beschikbaar is onder CETA en wanneer de EU-ondernemingen gemachtigd zijn om op de aanbesteding in te schrijven.

Public Services and Procurement Canada (PSPC) is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer van het merendeel van de federale aankopen van goederen en diensten.

In termen van processen zijn er verschillende manieren waarop PSPC aanbestedingen kan uitschrijven en offerteaanvragen kan doen.

De voornaamste methodes zijn:

 • Invitation to tender (“ITT”): [uitnodiging tot aanbesteding]: overeenkomsten van $25.000 of meer, laagste prijsvoorstel haalt de opdracht binnen
 • Request for proposal (“RFP”): [offerteaanvraag]: niet alleen op basis van de laagste prijs
 • Request for Standing Offer (“RFSO”): [verzoek om een open aanbod]: op een as-and-when required basis, vaste prijzen, onder vooraf vastgestelde voorwaarden
 • Request for Supply Arrangement (“RFSA”): [verzoek om een voorzieningsregeling]: prijsopgaves uit een pool van vooraf geselecteerde leveranciers voor specifieke vereisten

AANBESTEDINGEN: VEREISTEN EN PROCEDURES

EU-ondernemingen moeten voldoen aan 3 vereisten om te kunnen deelnemen aan het aanbestedingsproces van een federaal agentschap of departement.

 1. de (aan)bieding moet worden gedaan door een entiteit die is opgenomen in CETA.
 2. de EU-onderneming moet voldoen aan de specifieke grenswaarde.
 3. de EU-onderneming kan enkel inschrijven op mandaten die niet vallen binnen een van de uitzonderingen.

A. De aanbestedingsprocedure

Het aanbestedingsproces wordt aangevat wanneer een federaal departement of agentschap een verzoek stuurt naar PSPC. Afhankelijk van de vereisten, kan het verzoek worden ingewilligd via een aanbestedingsproces onder mededinging of niet-mededinging.

Niet-mededinging wordt enkel gebruikt onder bepaalde bijzondere omstandigheden:

 1. hoogdringendheid
 2. lage drempelwaarden:
  • $ 25.000 voor goederen en diensten
  • $ 100.000 voor projecten in de architectuur, engineering, bouw
  • $ 100.000 voor Canadese dienstenovereenkomsten in het kader van internationale ontwikkelingsbijstand
 3. slechts een persoon kan het werk uitvoeren
 4. aard van het werk, bijv. militaire projecten

B. Registratie als leverancier

Om te kunnen contracteren met de federale overheid, moeten EU-ondernemingen zich registreren in het Supplier Registration Information System (SRI) en een 15-cijferig Procurement Business Number (“PBN”) bekomen. Alvorens zij zich kan registreren in het SRI, moet een buitenlandse onderneming een Business Number (“BN”) bekomen dat wordt afgeleverd door de Canadese Belastingdienst (CRA).

C. Promotie van de activiteit

Wanneer een onderneming een inschrijving op een aanbesteding voorbereidt, is het essentieel om ervoor te zorgen dat departementen en agentschappen zich bewust zijn van de speciale bekwaamheden en onderscheidende kenmerken die de onderneming kan hebben die haar een lengte voorsprong geven op haar concurrenten.

D. Zoeken naar opportuniteiten

Federale departementen en agentschappen moeten gebruik maken van Buyandsell.gc.ca om hun vereisten voor aanbestedingsopportuniteiten bekend te maken. Op Buyandsell.gc.ca kunnen leveranciers op zoek gaan naar vroegere en nieuwe opportuniteiten en voorgeselecteerde leveranciers.

E. Inschrijving op opportuniteiten

Elk verzoek tot inschrijving is uniek. Om die reden worden EU-ondernemingen aangemoedigd om de aanbesteding zeer nauwkeurig te lezen en te antwoorden op wat gevraagd wordt.

Bij de voorbereiding van een aanbestedingsinschrijving moeten ondernemingen ermee rekening houden dat bijkomende vereisten kunnen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld een veiligheidsonderzoek.

CONTRACTEREN MET PROVINCIALE EN TERRITORIALE OVERHEDEN

De provinciale en territoriale overheden hebben een veelheid aan aanbestedingsopportuniteiten. De Canadese provinciale, territoriale en gemeentelijke overheden verbinden er zich toe, onder CETA, om aan de Europese ondernemingen een open, transparante en niet-discriminatoire behandeling te geven.

De website van de Canadian Free Trade Agreement (CFTA) is een goed hulpmiddel voor EU-ondernemingen om provinciale, territoriale en gemeentelijke aanbestedingsopportuniteiten te identificeren.

(Bron: EU Chamber of Commerce in Canada – EUCCAN)

Leave a Reply